Jaarcijfers

MEE Zuid-Limburg heeft 2018 afgesloten met een negatief resultaat van € 107.000. Dat is € 176.000 lager dan in 2017. De bedrijfsopbrengsten zijn € 373.000 hoger dan in 2017. Deze stijging is zichtbaar op alle onderdelen, met uitzondering van de opbrengsten uit de Jeugdwet. De operationele kosten zijn, mede als gevolg van de implementatie van een nieuw registratiesysteem, meer dan evenredig gestegen met € 542.000. Het eigen vermogen van de organisatie is gedaald van € 1,8 miljoen naar € 1,7 miljoen.

Het eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten bedraagt 31,1%. Dit ligt boven het sectorgemiddelde (Gehandicaptenzorg) in 2017 van 30,0%. De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) is ten opzichte van 2017 gedaald van 48,0% naar 46,6%; ook dit ligt boven het sectorgemiddelde in 2017 van 44,2%.

Eind 2018 is € 125.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve vervanging registratiesysteem. Tevens is € 31.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve transitiekosten om de deels verdwenen flexibiliteit van tijdelijke arbeidsovereenkomsten te compenseren. Ter dekking van het resterende tekort is € 13.000 onttrokken aan de algemene reserve.

Balans per 31 december 2018 (x € 1.000)

Exploitatierekening 2018 (x € 1.000)