MEE BeleidBorgen van de MEE(r)waarde

Open en actief stakeholderbeleid

MEE staat midden in de samenleving, midden in het sociaal domein. Daar komen we onze cliënten, partners en opdrachtgevers tegen. Zonder onze opdrachtgevers kunnen wij ons werk niet doen en kunnen we ook niet van betekenis blijven voor de vele cliënten in Zuid-Limburg die jaarlijks van onze ondersteuning gebruikmaken. De stakeholders hebben daarmee een belangrijke rol die ook wordt gewaardeerd. Met gemeenten, zorgkantoor en cliëntorganisaties zijn er structurele overleggen over beleid, financiën, kwaliteit en de visie met betrekking tot cliëntondersteuning. Daarnaast zijn er tal van incidentele contacten en presentaties met en voor stakeholders.

Dialoogbijeenkomst Raad van Toezicht

Preventieve waarde van cliëntondersteuning

In 2018 was er in toenemende mate aandacht voor de preventieve waarde van het voorliggend veld in zijn algemeenheid en cliëntondersteuning in het bijzonder.
Het kabinet onderschrijft het belang van cliëntondersteuning. In het regeerakkoord zijn extra middelen hiervoor opgenomen. In 2018 is met behulp van deze extra middelen onder andere het project Koplopers Cliëntondersteuning van de VNG, samen met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, uitgevoerd in 14 gemeenten, waaronder in de gemeente Maastricht. Doel is onder meer de bekendheid met, de vindbaarheid van en de kwaliteit van cliëntondersteuning te bevorderen.

Aan de focusgroepen over de communicatiestrategie onafhankelijke cliëntondersteuning voor Maastricht-Heuvelland (in het kader van de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland) heeft MEE een actieve bijdrage geleverd. In Sittard-Geleen hebben we in 2018, in het kader van Fundamentele Aanpak Sociaal Domein, een actieve bijdrage geleverd aan de visieontwikkeling en de verbetering van de samenwerking in het voorliggend veld en de inrichting van de toegang binnen de gemeente.

Onafhankelijke positionering van cliëntondersteuning van belang

In 2018 is in opdracht van de beroepsvereniging van professionele cliëntondersteuners (BCMB) door het associate lectoraat ‘Informele netwerken en laatmoderniteit’ van Christelijke Hogeschool Ede (CHE) onderzoek gedaan naar de onafhankelijkheid van cliëntondersteuning onder ruim tweehonderd cliëntondersteuners.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat de wettelijk geregelde onafhankelijkheid van cliëntondersteuning onder druk staat. Cliëntondersteuners ervaren steeds vaker dat ze ‘niet autonoom’ kunnen werken. Reden voor MEE Zuid-Limburg om onze onafhankelijke positie binnen gemeenten en opdrachten goed te blijven borgen.

In toenemende mate aandacht voor het VN-verdrag handicap

In 2016 trad in Nederland het VN-verdrag handicap in werking. Hierin staan inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie centraal. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de naleving van het verdrag en de manier waarop het verdrag in de praktijk wordt gebracht.
Eind 2018 is het eerste evaluatierapport van dit college gepresenteerd. Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse overheid wel stappen heeft gezet om een inclusieve maatschappij te bevorderen, maar dat de aanpassingen te langzaam gaan.

We merken dat in toenemende mate Zuid-Limburgse gemeenten in hun nieuwe toekomst- of meerjarenplannen de uitvoer van het VN-verdrag handicap expliciet hebben opgenomen. In enkele gemeenten denken wij vanuit MEE ook mee over het realiseren van een inclusieve gemeente. Via onze nieuwsbrief brengen we sinds 2018 het VN-verdrag handicap onder de aandacht. We leggen uit wat het VN-verdrag is en lichten steeds een artikel uit de wet kort toe. Aan de hand van een voorbeeld uit onze dagelijkse praktijk laten we zien op welke manier de cliëntondersteuning van MEE Zuid-Limburg ook bijdraagt aan het uitvoeren van het VN-verdrag.

MEE en het VN-verdrag handicap

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is in de provincie Limburg al flink ingeburgerd. Positieve Gezondheid benadert gezondheid niet meer als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het streven is dus vitale en gezonde Limburgers die volop meedoen en meetellen.
De missie, visie en werkwijze van MEE sluiten hier naadloos bij aan. MEE heeft het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in 2018 actief uitgedragen.
We stellen vast dat de resultaten van onze cliëntondersteuning bijdragen aan het realiseren van verbetering op de gezondheidsdimensies die binnen Positieve Gezondheid worden onderscheiden. Dit gebeurt ook via onze groepsgerichte activiteiten. In de diverse groepen is er bijvoorbeeld aandacht voor en worden er resultaten bereikt op het gebied van sociale en communicatieve vaardigheden, omgaan met geld, fysieke conditie, acceptatie en zelfmanagement.
Onze consulenten zetten met succes de werkwijze Sociale Netwerk Versterking (SNV) in. De visie en werkwijze van SNV sluit nauw aan bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. SNV draagt bij aan het verbeteren van de Positieve Gezondheid door de cliënt en de eigen regie centraal te stellen. De cliënt en het sociale netwerk worden geactiveerd om beter om te kunnen gaan met de uitdagingen van het leven.

In 2018 is binnen MEE een interne denktank Positieve Gezondheid gestart waarin medewerkers van verschillende disciplines periodiek de ontwikkelingen van Positieve Gezondheid volgen en vertalen naar de praktijk van onze cliëntondersteuning.