MEE Medewerkersen het MEE DNA

Kennisorganisatie

Cliëntondersteuners zijn specialisten met generalistische competenties. Zij beschikken over specifieke kennis van beperkingen, levensgebieden en wet- en regelgeving gericht op de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet, Participatiewet en het Passend Onderwijs. Bovendien beschikken ze over specifieke drijfveren, houdingsaspecten en competenties: het MEE DNA.

Ontdek het MEE DNA

Samenstelling personeel per 31.12.2018

Onze cliëntondersteuners zijn

  • lid van de beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB)
  • geregistreerd als cliëntondersteuner bij het Registerplein
  • geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Door voortdurende veranderingen in het sociaal domein en de hiermee samenhangende veranderende eisen aan kennis, vaardigheden en attitudes van medewerkers is ontwikkelingsbeleid noodzakelijk. Voor MEE Zuid-Limburg is het cruciaal om de juiste kennis in huis te hebben en hiermee blijvend van toegevoegde waarde te kunnen zijn. De organisatie stuurt daarom bewust en expliciet op kennis.

Van iedere medewerker is een actueel kennisprofiel beschikbaar; aan de ontwikkeling van medewerkers geven we richting door middel van een Organisatie- en Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
Door het inrichten van de werkgroep Kennismanagement borgen we kennisdeling en kennisontwikkeling op efficiënte en effectieve wijze. Viermaal per jaar organiseert de werkgroep Kennismanagement een MEE Plenair bijeenkomst, waar de medewerkers diverse workshops kunnen volgen.

Voor 2018 heeft MEE Zuid-Limburg de volgende speerpunten voor het Organisatie Ontwikkelingsplan vastgesteld:

  • De Nieuwe Professional
  • Jeugd en Jongeren
  • GGZ
  • Ouderen
Aan het woord: Dagmar Smeets, cliëntondersteuner/consulent

Medewerkertevredenheid

Eind 2018 is, net zoals in voorgaande jaren, een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd.We vinden het als organisatie zeer positief dat - ondanks dat in de afgelopen jaren grote veranderingen zijn doorgevoerd en van medewerkers veel wordt gevraagd - de medewerkers steeds tevredener zijn en met meer plezier hun werk doen.

Aan het woord: Frank Sünnen, cliëntondersteuner/consulent