MEE Participatieprojecten

MEE bouwt samen met partners op volle kracht aan een participatiemaatschappij. Dit is niet moeilijk, maar kost wel moeite. In onze samenleving hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra ondersteuning nodig. Daarom zet MEE Participatieprojecten op.

Participatieprojecten zijn projecten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. MEE Zuid-Limburg realiseert deze projecten in samenwerking met partners uit zowel het private als publieke domein. We zetten de projecten op landelijk, regionaal of lokaal niveau in.

De participatieprojecten zijn er ter preventie van hulpvragen – en daarmee gepaard gaande kosten – op allerlei leefgebieden, zoals werk, wonen, geld en wet- en regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld problemen op de werkvloer voorkomen, financiële bewustwording bevorderen, zelfstandigheid in het vervoer realiseren, leren omgaan met anderen, anderen leren omgaan met de beperking, en nog veel meer.

Participatieprojecten in beeld

Jobcoaching en werkfit-trajecten voor cliënten van UWV

In 2018 heeft MEE een erkenning gekregen voor het leveren van jobcoaching voor cliënten van UWV. Voor UWV kunnen wij daarnaast zogenoemde werkfit-trajecten uitvoeren. Deze trajecten voeren wij ook uit voor een aantal gemeenten in de regio Zuid-Limburg.

Toekomstcoach

Een nieuwe dienstverlening van MEE is onze toekomstcoach. In 2018 zijn wij het project 'Kwetsbare jongeren op weg naar werk' gestart; we begeleiden 25 kwetsbare jongeren woonachtig in Zuid-Limburg. Doel is begeleiding op weg naar werk en de jongeren zo optimaal mogelijk, naar vermogen, te laten participeren.
De toekomstcoach is een ervaren cliëntondersteuner die met de jongeren werkt aan een toekomstplan, een doelgericht plan dat in kleine stapjes leidt naar haalbare doelen. Zodra de jongere klaar is om aan het werk te gaan, wordt samen een werkplek gezocht. Inzet is een duurzame arbeidsrelatie tussen werkgevers en de kwetsbare jongeren. Dit doen wij door op de werkvloer collega’s te trainen die kunnen fungeren als buddy voor de jongeren.

Smart met Geld

Het participatieproject Smart met Geld is gericht op het versterken van de financiële bewustwording en weerbaarheid van kwetsbare jongeren van 13 tot 18 jaar in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
De jongeren op het VSO zijn kwetsbare jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, en/of gedrag- en GGZ-problematiek. Deze jongeren krijgen door het programma meer inzicht in de rol van geld in hun leven en de wijze waarop schulden worden voorkomen. Door deze jongeren financieel bewuster te maken, vergroten we de kans dat ze op volwassen leeftijd beter kunnen meedraaien in de maatschappij. We beogen zo dat deze jongeren in mindere mate een beroep hoeven te doen op zwaardere vormen van zorg. Voor ouders zijn er informatieboekjes beschikbaar over financiële opvoeding en over de wijzigingen als hun kind 18 wordt; deze zijn helpend bij het begeleiden van hun kinderen in het omgaan met geld.

In 2018 hebben twee trainers van MEE 4 groepen getraind: 2 groepen van VSO de Parkschool in Sittard en 2 groepen van VSO de Pyler in Heerlen.
Vanuit het project is eveneens geïnvesteerd in onderlinge samenwerking tussen betrokken lokale partners. Hierbij hebben we samengewerkt met partners zoals Kredietbank Limburg, PIW, Werkplaats Financiën, schuldhulpmaatje, Alcander.

Smart met Geld is in 2018 mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Rabobank Foundation, gemeente Sittard, gemeente Heerlen, de Parkschool en de Pyler.

Omgaan en herkennen van gedetineerden met een LVB

Vermoedelijk heeft 30% van alle gedetineerden een lichtverstandelijke beperking (LVB). Deze groep is vaak erg beïnvloedbaar en daardoor is het recidivegevaar groot. P.I. Sittard en P.I. Roermond hebben besloten om hierop te anticiperen door in te zetten op het omgaan en herkennen van gedetineerden met een LVB. MEE Midden-Noord Limburg verricht haar werkzaamheden binnen P.I. Roermond en MEE Zuid-Limburg in de P.I. Sittard.

Binnen dit project richt ik mij met name op de nieuwe instroom gedetineerden binnen het Huis van Bewaring. Gedetineerden verblijven hier in afwachting van hun uitspraak van de rechter. Wanneer een nieuwe gedetineerde het Huis van Bewaring binnen treedt, zal een penitentiair inrichtingswerker van de afdeling binnen 2 weken een SCIL test bij hem afnemen. Een SCIL test is een screeningsinstrument om aan de hand van een vragenlijst vast te stellen of iemand vermoedelijk LVB heeft. Ik heb de penitentiair inrichtingswerkers in eerste instantie aangeleerd hoe de SCIL test af te nemen. Wanneer de uitslag aangeeft dat er sprake is van vermoedelijke LVB ga ik het gesprek aan met de gedetineerde. Gedurende het gesprek ga ik dieper in op alle leefgebieden, om vervolgens de casemanagers waar ik mee samenwerk advies te geven over het persoonlijke Detentie & Re-integratie plan. Tevens geef ik aan de medewerkers van de P.I. handvatten hoe ze het beste op de gedetineerde met vermoedelijk LVB om kunnen gaan op de afdeling. Te denken valt aan het maken van een aangepast dagprogramma, rustmomenten inplannen, letten op taalgebruik in gesprekken, enzovoort.

Eva Bettink
consulent/cliëntondersteuner

Samenwerken bij de toeleiding van ex-gedetineerden naar betaald werk

In dit landelijk pilotproject van Justitie werken S-BB en MEE Zuid-Limburg, MEE Midden-Noord Limburg, MEE Gelderse Poort, MEE Plus Drechtsteden en MEE Drenthe samen. Iedere MEE organisatie is gekoppeld aan een P.I. verspreid door het land. MEE Zuid-Limburg is gekoppeld aan de P.I. Sittard. Doel van het project is om het recidive gevaar na detentie terug te dringen, doordat de gedetineerde meteen een nuttige, passende en betaalde daginvulling heeft. P.I. Sittard bleek het meest succesvol in deze pilot, waardoor is besloten het traject voort te zetten tot 1 juli 2019. Inmiddels hebben 7 gedetineerden blijvend werk gevonden. 9 Gedetineerden zijn afgehaakt, doordat ze bijvoorbeeld in behandeling moesten na detentie, ze zelf werk hadden gevonden, ze niet gemotiveerd bleken te zijn, enzovoort.

Ik ben met diverse disciplines in P.I. Sittard samen gaan zitten, om te kijken hoe we out of the box te werk konden gaan. Uiteindelijk ben ik nauw met de casemanagers gaan samenwerken en hebben we gekeken welke gedetineerden op korte termijn vrij kwamen, waar hun hulpvragen lagen, waar ze affiniteit mee hadden, welke leer-en werkervaring ze hadden opgedaan, etc. Ik heb met gedetineerden C.V.’s gemaakt, ze tools bijgebracht voor sollicitatiegesprekken, ben bedrijven gaan benaderen en heb ze openlijk verteld met welke doelgroep ik ze wilde samenbrengen. Tot mijn verbazing stond echt iedere werkgever hier open voor, zolang we maar transparant in gesprek waren. Ik heb de gedetineerden ondersteund in hun gesprekken met de werkgever en ook benoemd dat ik de komende tijd nog op de achtergrond betrokken blijf, voor het geval zaken niet naar wens lopen. Daarnaast richt ik mij ook op de andere leefgebieden als dat nodig is en onderhoud ik contacten met eventueel andere betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld de Reclassering.

Eva Bettink
consulent/cliëntondersteuner