SamenwerkingWe doen het niet in ons eentje

Cliënten hoeven het niet in hun eentje te doen. Maar ook wij doen het niet in ons eentje. In 2018 hebben we weer samengewerkt met een zeer groot aantal ketenpartners binnen onderwijs, zorg en welzijn in Zuid-Limburg. Onze consulenten zijn ervaren in het nauw samenwerken met collega’s van bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin, GGD, Veiligheidshuis, UWV, Wmo- en jeugdconsulenten.
MEE is voor een cliënt vaak de spin in het web. In onze dagelijkse praktijk merken we welke meerwaarde het voor onze cliënten en de mensen om hen heen heeft als er écht wordt samengewerkt. MEE Zuid-Limburg is lid van Sociale Kaart Nederland. Onze consulenten beschikken daardoor over een zeer brede sociale kaart. MEE richt zich ook op het toerusten van samenwerkingspartners in het herkennen en omgaan met beperkingen en kwetsbaarheden. Dit gebeurt in de regel op een praktische manier binnen de samenwerking in cliëntsituaties.

Aan het woord: Daline Souren, consulent/cliëntondersteuner servicepunt en regio Parkstad

Samenwerking Informele zorg / cliëntondersteuning

De samenwerking met informele zorg en informele cliëntondersteuning had ook in 2018 onze aandacht. We zien dat het steeds vanzelfsprekender wordt om op gemeentelijk en zelfs wijkniveau verbindingen te leggen, ook met informele zorg.
Samen zorgen we ervoor dat burgers gebruik kunnen maken van voorliggende voorzieningen. Door consultatie, advies en deskundigheidsbevordering biedt MEE ondersteuning aan mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en hun organisaties.

Een greep uit de activiteiten in 2018

 • MEE DOET: de jaarlijkse teamdag staat in het teken van NL doet. Medewerkers hebben zich ingezet bij diverse activiteiten in de regio.
 • Onderhouden van contacten met en het bijwonen van activiteiten van diverse vrijwilligersorganisaties in de regio zoals Steunpunt Mantelzorg Zuid, Knooppunt Informele Zorg en haar partners, Ruggesteun en Steunpunt Mantelzorg Parkstad.
 • Trainingen gegeven voor de Academie Informele zorg in Maastricht, de Mantelzorg Salon in Stein, cliëntenraad ACM van SGL.
 • Stimuleren van Zelfhulp: MEE zet zich actief in om zelfhulp te stimuleren. Tevens is er een workshop voor medewerkers van MEE georganiseerd over Zelfhulp door Wim Venhuis van de Zelfregietool.
 • Door studenten van Fontys Hogeschool zijn 2 onderzoeken gedaan naar de samenwerking van consulenten met informele zorg: hoe wordt de samenwerking ervaren en wat hebben vrijwilligers nodig om met mensen met autisme of een licht verstandelijke beperking aan de slag te gaan
 • Verder uitbouwen van de activiteiten van Autitreff in samenwerking met NVA en Steunpunt Mantelzorg Zuid.
 • MEE marktplaats 2018: diverse vrijwilligersorganisaties uit Welten en Heerlen hebben deelgenomen.
 • Samenwerking met KBO conform samenwerkingsafspraken landelijk.
 • Deelname aan Bordje Vol van WeHelpen.
 • Deelname aan de leercommunity o.l.v. Zuyd Hogeschool t.b.v. versterken voorliggend veld en duurzame innovatie in de Westelijke Mijnstreek.
 • Deelname aan de werkgroepen in het kader van de Fundamentele Aanpak Sociaal Domein in Sittard-Geleen. Dit betreft zowel de werkgroep toegang als de werkgroep voorliggend veld.
 • Bruggenbouwers gestart bij MEE: Bruggenbouwers zijn 2e jaars studenten Social Work of/en Sociale Studies. Zij worden bv als ‘maatje’ gekoppeld aan een of meerdere cliënten of ze ondersteunen bij een taak die door MEE wordt uitgevoerd.
 • Start Careless running in Landgraaf
Aan het woord: Nadine Crux, consulent/cliëntondersteuner regio Maastricht-Heuvelland

Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp (IVH) Zuid-Limburg is een expertisenetwerk voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar met meervoudige, complexe ontwikkelingsproblematiek (sociaal-emotioneel, verstandelijk, gedragsmatig, communicatief, spraak-taal en motorisch). Binnen het regionale expertisenetwerk IVH heeft MEE Zuid-Limburg in 2018 wederom de rol vervult van casemanager voor ouders die zich met hun kind bij IVH aanmelden, van coördinator voor het expertisenetwerk en van voorzitter van de stuurgroep.

Het doel van IVH is tweeledig:

 1. Het kind (vroeg)tijdig toe te rusten (met de benodigde expertise) zodat het zich ondanks zijn achterstand optimaal kan ontwikkelen en blijven deelnemen aan de reguliere omgeving.
 2. De ouders toe te rusten voor deze specifieke opvoedingstaak bij hun kind met ontwikkelingsproblematiek c.q. ontwikkelingsachterstand. 

Dertien organisaties (MEE Zuid-Limburg, Youz infantteam, JGZ GGD Zuid-Limburg, Zuyderland GGZ kind en jeugd, JGZ Meander, Zuyderland en JGZ Envida, Radar, Daelzicht, Koninklijke Kentalis, Adelante audiologie en communicatie en inderrevalidatie, kinddergeneeskunde van Zuyderland den MUMC+, Xonar en Koraalgroep) hebben zich in een convenant verbonden om hun expertise en diensten in te zetten voor de doelen van IVH. 

Aan het woord: Merel van Doezelaar, coördinator IVH Zuid-Limburg

Autisme Netwerk Zuid-Limburg

Na de oprichting in 2017 was 2018 echt het jaar waarin het Autisme Netwerk Zuid-Limburg zichzelf en daarmee ook autisme duidelijk op de kaart zette in Zuid-Limburg. Bijvoorbeeld met een goed bezocht symposium eind juni in het gemeentehuis van Maastricht.

MEE Zuid-Limburg is een van de 33 partners in dit netwerk. Vanuit MEE is Henrike Rutten de coördinator. Vanaf het begin is ook Niels Reinders, oprichter en bestuurder van Somnium Begeleiding, bij het netwerk betrokken. Terugkijkend op 2018 zijn Niels en Henrike het erover eens dat het symposium het mooiste moment was. Ook over de kracht van het Autisme Netwerk zijn ze het eens: verbindingen leggen!

Een mooi voorbeeld komt van een ervaringsdeskundige. Ze kwam via het netwerk binnen bij MEE, maar was daar niet helemaal op haar plek. Vanuit Somnium belde iemand met MEE en kreeg haar bij toeval aan de lijn. Een onverwachte match, want bij Somnium paste ze juist perfect als ervaringsdeskundige. "Dat is echt de kracht van het netwerk," vertelt Niels. "Verbindingen tot stand brengen. Ik heb veel gesprekken gevoerd met mogelijke partners, dan weet je goed wie wat te bieden heeft en waar de toegevoegde waarde zit. We zien nu dat de partners elkaar versterken. En dat werkt aanstekelijk. In 2018 zijn we gegroeid van 10 naar 33 partners!"
Henrike Rutten merkt dat als coördinator ook. "Het netwerk is een voordeur voor iedereen die met autisme te maken heeft. Het is een netwerk van professionals die expertise uitwisselen, maar die ook naar elkaar doorverwijzen. Dat maakt ons voor mensen met autisme tot een voordeur waar je makkelijk aan kunt bellen. Binnen het netwerk wijzen we mensen de weg en zoeken we samen naar oplossingen. We versterken elkaar, ieder vanuit de eigen expertise. Dankzij onze diversiteit hebben we veel te bieden. En dan te bedenken dat we eigenlijk pas net begonnen zijn."